I. Informacje ogólne.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.tezana.pl (dalej jako: Strona)
jest Technika Zastosowań Napędów Tezana sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy
ul. Gen. Kutrzeby 9, posiadająca numer NIP: 5241506123 oraz numer REGON: 011945373, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129855.

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
c. poprzez gromadzenie logów serwera www.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in.
bezpiecznego protokołu szyfrowania.

4. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

II. Informacje zbierane w formularzach

1. Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane podane w formularzu
są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

2. Możemy ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na
przesłaną przez użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w postaci
komunikacji z użytkownikami Strony). Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi
na przesłaną przez użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

III. Udostępnienie i powierzenie danych

1. Przekazane nam dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu podmiotom zewnętrznym
wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Jako Administrator danych możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre
usługi obsługi informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy.

4. Dane przekazywane przez użytkowników Strony lub w ramach komunikacji lub przekazywania
informacji Administrator ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać
stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do
realizacji celu przetwarzania, w tym usług informatycznych.

IV. Przetwarzanie innych danych
Poza danymi przekazanymi w formularzach przetwarzamy również dane przekazane nam w ramach
komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w
tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub
prowadzenia komunikacji. Dane te są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji. Przechowujemy te dane przez
okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przechowywać przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w celach archiwizacyjnych i zarządzania relacjami
przez okres działalności Spółki. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla
nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

V. Informacja o plikach cookies

1. Na Stronie korzystamy z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze
Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. zapewnienia prawidłowego działania Strony,
b. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony
korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
Stronie i jej podstronach.

VI. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze Strony.

VII. Twoje Prawa

1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy
uszkodzeniem.

2. Pamiętaj, że w stosunku do przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych w rozumieniu RODO. Masz również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że doszło do
naruszenia ochrony danych.

3. W zakresie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail:
biuro@tezana.pl.